Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2018

lathea
18:04
7131 b402 800
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy
lathea
18:02
7135 493b
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy
lathea
18:02
7136 86bb
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy
lathea
18:02
7137 3eb7 800
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy
lathea
18:02
7139 81a0
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy
lathea
18:01


mini people
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
lathea
18:01


mini people
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
lathea
17:59
4379 9ff0
Reposted fromskonam skonam viaxannabelle xannabelle
lathea
14:03
14:03
8756 f113

itsstuckyinmyhead:

Some people just want to see the world burn

Reposted frommoviemob06 moviemob06 viahedere hedere
lathea
14:02
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viahedere hedere
lathea
10:43
Moja mała, ja tak tęsknię za Tobą, że mi się w głowie mąci i sam snuję jakieś idiotyczne opowieści. Jeśli nie wrócę do Ciebie to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
Reposted frompesy pesy viaxannabelle xannabelle

January 14 2018

lathea
12:11
lathea
12:11
3212 43fa
Reposted fromoutoflove outoflove viahelenburns helenburns
lathea
12:10
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viamahvash mahvash
lathea
12:09

Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.

— Agnieszka Osiecka
lathea
12:09
3173 8c31
Reposted fromfungi fungi viaesco esco
lathea
12:05
6389 4c41 800
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy
lathea
12:05
6457 6b16
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy
lathea
12:05
6462 8b0d
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl